ارسان تهویه نسیم ارسان تهویه نسیم


تابلو برق سردخانه


 تابلو برق سردخانه مرکز فرماندهی سردخانه و مغز سیستم سرما سازی می باشد
همه مدار های فرمان سردخانه از لحاظ پایه مشابه همدیگر بوده
و در صورت پیچیده بودن سیستم اضافاتی به ان ملحق میشود
تابلو برق سردخانه حتما باید به صورت منظم سرکشی شود
تابلو برق سردخانه دارای تجهیزات الکتریکی می بالشد که باید در هر فصل آچار کشی و بازبینی شود.


copy all right reserved ©