ارسان تهویه نسیم ارسان تهویه نسیم


تونل انجماد


 تونل انجماد در فرایند سرد سازی با سردخانه تفاوت دارد به طوریکه سردخانه برای انبار کردن مواد فاسد شدنی استفاده میشود ولی تونل انجماد برای سرد کردن محصول در زمان کمتری نسبت به سایر مکان ها میبالشد و دو دلیل عمده از استفاده تونل انجماد در کریستال یخ ریز بر روی محصول و دیگری مغز یخ کردن می باشد، چون اگر به ارامی فرایند سرد کردن محصول طول بکشد کریستال های درشت تری بر روی محصول تشکیل شده ک این امر باعث به تحلیل رفتن بافت محصول میشود .

معمولا تونل انجماد دارای اواپراتور (تبخیر کننده - گرماگیر ) با فاصله فین بیشتری نسبت به سردخانه می باشد و از فن با حجم و قدرت بالاتری استفاده میکنند دربقیه موارد تقریبا با سردخانه تفاوتی ندارد.


copy all right reserved ©