ارسان تهویه نسیم ارسان تهویه نسیم


تعمیر کمپرسور چیلر


کمپرسور چیلر

که کار پمپاژ درسیستم را انجام میدهد با این تفاوت که سیال در اینجا گاز بوده است

خرابی های کمپرسور شامل ایراد مکانیکی و یا ایراد در سیستم قدرت و یسم پ پیچ راشامل میشود


copy all right reserved ©