ارسان تهویه نسیم ارسان تهویه نسیم


تعمیر و نگهداری سردخانه


تعمیر و نگهداری پیشگیرانه سردخانه شامل موارد گوناگونی میباشد که با رعایت ان میتوان از خرابی های احتمالی جلوگیری کرد.

سردخانه که اتاقک نگهداری برای مواد فاسد شدنی میباشد حتما باید به صورت منظم چک و بررسی گردد.

سرویس اصولی و سرکشی به تجهیزات می تواند می تواند از خرابی پیش امده جلوگیری کند


copy all right reserved ©